Zoek
Sluit dit zoekvak.
architectuur & stedenbouw 1965-1990

Over deze site

Deze site is opgericht in 2021 om tot een platform te komen voor kennisdeling en agendering van architectuur, stedenbouw, landschap en kunst in de openbare ruimte uit de periode 1965-1990. We willen het debat en de reflectie op dit nieuwe erfgoed ondersteunen en bij een grotere gemeenschap onder de aandacht brengen. Wat kenmerkt de gebouwde omgeving uit de Post’65 periode en wat zijn (behoudenswaardige) kwaliteiten? Bij tal van onderzoekers, overheden en ontwikkelaars is kennis in ontwikkeling over de Post’65 periode. Met renovatie en transformatie groeien de inzichten. De ambitie is om deze website, met hulp van velen, uit te laten groeien tot hét kennisuitwisselingsplatform over Post’65 in Nederland.

Om kennisuitwisseling over Post’65 tussen verschillende bouwers, ontwikkelaars, onderzoekers en overheden te bevorderen, heeft Joosje van Geest (architectuurhistoricus Rotterdam) het initiatief genomen om een website te ontwikkelen. Hiervoor is in 2021 een startsubsidie verkregen van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (SCI). Vrij snel is toen een pilotsite gestart (Post65.nl). Om de vraag te kunnen beantwoorden: Hoe gaan we in Nederland om met de gebouwde omgeving uit de Post’65 periode, zijn berichten uit de media hierop verzameld. Er is een onderverdeling gemaakt tussen Monumenten, Renovatie, Transformatie en Sloop. Vervolgens is de site verder uitgebouwd in samenwerking met Rolf Bron (grafisch vormgever) en Michiel Kruidenier (architectuurhistoricus Nijmegen), met financiële ondersteuning van het SCI, Atelier Rijksbouwmeester, Gemeente Rotterdam en Gemeente Zoetermeer.

Doelstellingen

Na 20 jaar Wederopbouw, waarin dankzij systeembouw de (woning)bouwproductie enorm was opgevoerd, brak eind jaren 1960 een periode aan waarin de moderne technocratische aanpak werd bekritiseerd. Een protestgeneratie kwam op die wilde breken met de gevestigde orde en die streed voor een minder hiërarchische maatschappij. Een democratische, kleinschalige, milieuvriendelijke samenleving was het nieuwe ideaal. Binnen de architectengemeenschap leidde het tot opzienbarende (utopische) plannen en tot tal van experimenten. Er werd kennis ontwikkeld over een scala aan uiteenlopende thema’s en geëxperimenteerd met (samen)woonvormen, ecologisch verantwoorde (hout)bouw, stadsvernieuwing, compact en flexibel bouwen, multidisciplinaire samenwerkingen, etc.

Veel van de ervaringen die in de Post’65-periode zijn opgedaan lijken echter uit ons collectieve geheugen te zijn gewist. Daarmee is er nog maar weinig begrip en waardering voor gebouwen en structuren uit deze tijd. De laatste jaren wordt er meer onderzoek verricht naar Post’65 thema’s. De eerste jonge monumenten worden aangewezen en er zijn bijzondere transformatieprojecten gerealiseerd. Toch ontbreekt er nog veel kennis en inzicht en worden regelmatig gebouwen van slechts 40 à 50 jaar gesloopt. Daarmee raken cultuurhistorische waarden verloren en wordt de historische gelaagdheid van onze omgeving uitgedund. Ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen is behoud van gebouwen in plaats van sloop-nieuwbouw, veel betekenisvoller. Met de (toenemende) sloop van gebouwen uit deze periode verdwijnt een interessante kennislaag. Kennis die juist bij heel veel actuele problemen van groot belang zou kunnen zijn. Hergebruik, renovatie en transformatie vragen om onderzoek, reflectie en uitwisseling van kennis en ervaring. Doel van deze website is om bij te dragen aan kennisdeling. Getracht wordt om voorbeelden te tonen van karakteristieke architectuur en stedenbouw uit de periode 1965-1990 en om inzicht te geven in de reden van het behoud, de renovatie of transformatie daarvan.

 

Joosje van Geest, Michiel Kruidenier en Rolf Bron op de foto met architect Max van Huut in de Bijlmer.

Vanaf eind 2023 is deze hernieuwde site online, weer met Berichten uit de media, aangevuld met Rapporten, Gids, Agenda en Op de Kaart.

Bij Rapporten zijn samenvattingen van cultuurhistorische rapporten geplaatst, die in opdracht van gemeente, woningbouwvereniging of projectontwikkelaar zijn opgesteld naar een post’65 object of gebied. De informatie is geordend per gebouwtype maar er kan ook gezocht worden via de zoekfunctie of met Op de Kaart zoeken.

Onder Gids staan beschrijvingen van gebouwen, wijken en kunstwerken. Vergroot je kennis met interessante feitjes en weetjes!

Op de Kaart zijn alle post’65 objecten die op deze site genoemd worden geplaatst met doorklikmogelijkheid naar het betreffende item.

Bureaus die bijdrages leveren:
Leon van Meijel, Isabel van Lent, Ronald Stenvort, Crimson, Leon Sebregts, Lara Voerman, Lidwine Spoormans, Joost Emmerik, Jeroen van der Keur, Victorien Koningsberger, Saskia van Ginkel-Meester, Contrei, De Onderste Steen, Joosje van Geest.

Disclaimer
We hebben de namen van rechthebbenden op foto- en beeldmateriaal vermeld waar mogelijk. Indien u als rechthebbende geen toestemming geeft tot gebruik van beeldmateriaal op deze site, kunt u dat ons via e-mail laten weten. Wij zullen het beeld vervolgens verwijderen.

Kennisdeling kan alleen dankzij de medewerking van vele mensen die regelmatig content leveren.

Heb je ook iets toe te voegen?